Privacy Statement

OverDeBrugLinks hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. OverDeBrugLinks houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als OverDeBrugLinks zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door OverDeBrugLinks verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen/offertes;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Communicatie over de dienstverlening en nieuwe producten van OverDeBrugLinks.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan OverDeBrugLinks de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Algemeen e-mailadres;
 • (Zakelijk) Persoonlijk e-mailadres;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Postbus;
 • Woonplaats;
 • Provincie;
 • Land;
 • Website;
 • Bankrekeningnummer;
 • Functie organisatie;
 • Bankrekeningnummer (BIC en IBAN);
 • Facebook;
 • LinkedIn;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door OverDeBrugLinks opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en wanneer iemand zijn of haar gegevens wil wissen. Er dient dan een email gestuurd te worden naar info@overdebruglinks.nl met de vraag om dit te doen.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door OverDeBrugLinks verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, kennisinformatie en aanbiedingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan OverDeBrugLinks de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door OverDeBrugLinks opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Wanneer een persoon zich uitschrijft van de nieuwsbrief, wordt de status “unsubscribe” toegevoegd in de database en wordt deze persoon niet meer gemaild. De persoon wordt niet verwijderd uit de database. Wanneer iemand zijn of haar gegevens wil wissen uit de database, dient er een email gestuurd te worden naar info@overdebruglinks.nlmet de vraag om deze gegevens te wissen.

Verwerking van persoonsgegevens van aanvragen pdfs/ebooks e.d.

Persoonsgegevens van aanvragen pdfs/ebooks e.d. worden door OverDeBrugLinks verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het versturen van het aangevraagde ebook/pdf.
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, kennisinformatie en aanbiedingen gerelateerd aan dit product.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijvingformulieren aanvragen pdfs/ebooks e.d.;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan OverDeBrugLinks de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Straat;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door OverDeBrugLinks opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Wanneer een persoon zich uitschrijft van de nieuwsbrief, wordt de status “unsubscribe” toegevoegd in de database en wordt deze persoon niet meer gemaild. De persoon wordt niet verwijderd uit de database. Wanneer iemand zijn of haar gegevens wil wissen uit de database, dient er een email gestuurd te worden naar info@overdebruglinks.nl met de vraag om deze gegevens te wissen.

Verwerking van persoonsgegevens bij een contactformulier

Persoonsgegevens bij het invullen van een contactformulier worden OverDeBrugLinks verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren rondom de dienstverlening/producten;
 • Het afhandelen van de vraag;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het algemene contactformulier op de website;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan OverDeBrugLinks de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door OverDeBrugLinks opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Wanneer iemand zijn of haar gegevens wil wissen, dient er een email gestuurd te worden naar info@overdebruglinks.nl met de vraag om deze gegevens te verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door OverDeBrugLinks verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje;
 • Aanmelding via het nieuwsbriefformulier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan OverDeBrugLinks de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Algemeen e-mailadres;
 • (Zakelijk) Persoonlijk e-mailadres;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Postbus;
 • Woonplaats;
 • Provincie;
 • Land;
 • Website;
 • Functie organisatie.

Uw persoonsgegevens worden door OverDeBrugLinks opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Wanneer iemand zijn of haar gegevens wil wissen, dient er een email gestuurd te worden naar info@overdebruglinks.nl met de vraag om deze gegevens te verwijderen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële en salaris) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Statistieken op de website;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken incidenteel persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, als dit nodig is voor het vervullen van de opdracht voor de klant.

Bewaartermijn

OverDeBrugLinks bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zie voor specificatie hierboven.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens OverDeBrugLinks van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit doen wij zodat we kunnen leren van het zoekgedrag op onze website. Het helpt ons om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Je gegevens zijn overigens nog steeds anoniem. Wij weten niet wie op onze website komen. Wel kunnen we zien hoe onze pagina’s bekeken worden en welke browser je hiervoor gebruikt. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het bovengenoemde. We optimaliseren onze website doordat we kunnen leren van het surfgedrag van onze website. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics.

Berichten delen

Cookies worden ook gebruikt voor de functie om berichten te delen (zie hieronder). Wanneer je bent ingelogd met een account van Facebook, Twitter, LinkedIn of Google+, is het makkelijk om berichten te delen. Deze cookies zijn echter eigendom van de genoemde sociale netwerken; de gegevens ervan zijn voor ons niet inzichtelijk.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat wij onze gebruiksvoorwaarden en privacy beleid aanpassen, bijvoorbeeld door veranderingen van de website. Op deze pagina treft u altijd de meest recente informatie.